Uitleg

Bij arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratie komen veel termen voorbij. Met uitleg geven we meer duidelijkheid.

1e spoor

1e spoor is in de twee jaar voor de WIA keuring trachten terug aan het werk te komen bij de eigen werkgever. Het UWV verwacht hierin inspanningen om weer aan het werk te geraken in het eigen werk, in aangepast eigen werk of in een andere functie.

2e spoor traject

2e spoor is in het twee ziekte jaar pogen terug aan het werk te komen buiten de eigen werkgever. NB: Tijdens het 2e spoor blijft ook het 1e spoor verplicht.

3e spoor traject

3e spoor is terug aan het werk vanuit een WIA situatie (dus na 2 jaar ziekte en de WIA keuring)

Aangepast werk

Het eigen werk wordt dusdanig aangepast dat werknemer er weer in kan werken. Dat kan in uren aangepast zijn of in aangepaste taken.

AD

Afkorting voor arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet bij langdurig verzuim. Hierbij gaat de arbeidsdeskundige de werksituatie van de zieke werknemer onderzoeken en onderzoekt hij de beperkingen en mogelijkheden van de medewerker zodat er duidelijkheid komt over de route terug naar werk. Het arbeidsdeskundig onderzoek is een essentieel onderdeel van Wet Verbetering Poortwachter.

Arbeidsdeskundige

 • is specialist in mens, werk en inkomen
 • weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk
 • ondersteunt bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid
 • kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens
(bron: NVVA)

Arbo-arts

Een basisarts die zich niet heeft gespecialiseerd. De arbo-arts werkt onder toezicht van een bedrijfsarts en mag niet zelfstandig doorverwijzen naar een specialist.

Bedrijfsarts

Een arts die geneeskunde heeft gestudeerd en een specialisatie ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’ (4 jaar) heeft gedaan. Een bedrijfsarts mag doorverwijzen naar een specialist.

Belastbaarheid

Letterlijk: hoe belastbaar is de werknemer? Welke last kan hij/zij dragen? Wat kan er nog wel, wat kan er niet meer in het werk?

Deskundigenoordeel UWV

Een oordeel over de re-integratie dat kan worden aangevraagd bij de UWV. Het deskundigenoordeel is een momentopname en beoordeelt of er voldoende is gedaan aan de inspanningsverplichting door werkgever en werknemer. Het is geen formele beslissing.

Eindevaluatie

In de eindevaluatie wordt de stand van zaken omschreven van de re-integratie op het moment dat de werknemer een WIA uitkering aanvraagt.

ERD

Eigen Risico Drager. Na 2 jaar ziekte kun je in aanmerking komen voor een uitkering. De kosten van deze uitkering worden maximaal 10 jaar lang verhaald op de werkgever. De begeleiding van deze groep mensen rust bij het UWV. Tenzij de ex-werkgever ervoor gekozen heeft deze begeleiding terug naar werk zelf op zich te nemen of hier een partij voor in te huren. Dan is het ‘Eigen Risico Drager’.

FML

Functionele Mogelijkheden Lijst: Dit is een overzicht waarin de bedrijfsarts of verzekeringsarts aanmerkt welke beperkingen er zijn bij een werknemer en in welke mate dit van invloed is op diens functioneren.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Dit betekent dat de werknemer voor een gedeelte niet in staat is om de ‘bedongen arbeid’ (het werk waarvoor je bent aangenomen) uit te voeren. Bij ‘geheel arbeidsongeschikt’ is de werknemer in het geheel niet in staat te werken in de eigen functie.

Inspanningsverplichting

In de ‘regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar’ staat wat werkgever en werknemer in de eerste 2 ziektejaren moeten doen. Voor beide partijen geldt dat ze verplicht zijn een aantal stappen te zetten om geen kansen onbenut te laten om de werknemer weer te laten werken.

IVA

Wet Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA maakt met de WGA onderdeel uit van de Wet WIA.

IZP

Inzetbaarheidsprofiel. Vergelijkbaar met een FML. Een overzicht waarin de bedrijfsarts aanmerkt welke beperkingen er zijn bij een werknemer en in welke mate dit van invloed is op diens functioneren.

Jobcarving

Letterlijk: het splitsen van werk. Door het samenvoegen van losse taken die een arbeidsongeschikte werknemer nog wel kan doen, ontstaat er een nieuwe functie.

Loonsanctie

Als er niet voldaan is aan alle inspanningsverplichtingen binnen de eerste 2 jaar van het verzuim kan de UWV een jaar loondoorbetaling opleggen aan de werkgever. Dit betekent dat de werkgever de werknemer nog een jaar in dienst houdt en het 2e spoor nog een jaar doorloopt.

No riskpolis

Na de WIA-keuring kan een no-riskpolis aantrekkelijk zijn voor de nieuwe werkgever. De UWV betaalt als werknemer (weer) ziek wordt de Ziektewet-uitkering. De werkgever hoeft dan een groot deel van het loon niet te betalen. De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar.

Passend werk

Werk dat past bij wat u kunt (arbeidsmogelijkheden) en wat u weet (opleidingsniveau).

Poortwachter

Kort voor Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet heeft tot doel de toestroom in de invaliditeitsuitkering (WAO, later WIA) te beperken. In de wet worden verplichtingen beschreven voor werkgever en werknemer en worden sporen benoemd om te pogen weer aan het werk te gaan.

Poortwachterstappen

 • ziekte moet na de eerste dag van ziekmelding binnen 1 week worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts
 • na 6 weken van ziekte moet een arbeidsdeskundige een analyse maken over de staat van arbeidsongeschiktheid en of er mogelijkheden tot herstel zijn
 • binnen 2 weken moet de analyse verwerkt zijn in een Plan van Aanpak wat onderdeel uitmaakt van het re-integratiedossier
 • het re-integratiedossier moet worden bijgehouden door de werkgever in samenwerking met de bedrijfsarts over de voortgang van het herstel en de activiteiten die genomen worden om het zieke personeelslid weer te laten re-integreren
 • de voortgang moet elke 6 weken tussen werkgever en werknemer besproken worden
 • de werkgever kiest een re-integratie coach die de werknemer begeleidt bij de re-integratie in het werk
 • na 42 weken moet de werknemer zich ziek melden bij het UWV

Probleemanalyse

In de 6e week van het verzuim maakt de bedrijfsarts de situatie van de werknemer in kaart: welke beperkingen heeft werknemer en wat betekent dit voor de mogelijkheden om te werken?

Re-integratie

Terugkeren naar werk na ziekte. Dit kan zijn in het (aangepaste) eigen werk, ander werk bij de eigen werkgever of ander werk bij een andere werkgever.

Re-integratieverslag

Een verslag van alle inspanningen die er zijn gedaan in de 2 jaar wachttijd voorafgaand aan de WIA-keuring. Alle partijen die zijn betrokken geweest bij het re-integratieproces van de werknemer leveren iets aan: werkgever, werknemer, bedrijfsarts (die zo nodig stukken opvraagt bij behandelaren) en de re-integratiebegeleider.

RIV-toetsing UWV

RIV=Re-Integratie Verslag. Bij het inleveren van de WIA-aanvraag wordt eerst getoetst of alle stukken zijn aangeleverd en of aan alle inspanningsverplichtingen tijdig en volledig is voldaan.

Second Opinion

Iedere werknemer heeft het recht op een second opinion. Dat betekent dat een werknemer een andere bedrijfsarts mag raadplegen als hij twijfelt over het advies van de behandelend bedrijfsarts. In de arbo-wet staat omschreven dat een bedrijfsarts een verzoek tot second opinion niet mag weigeren. Hij is verplicht te verwijzen naar een andere bedrijfsarts die niet werkzaam is bij dezelfde organisatie.

Stappenplan

Een overzicht van alle stappen die moeten worden gezet in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. De instantie die werknemersverzekeringen behandelt, o.a. WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Voortgangsgesprekken

Letterlijk: gesprekken waarin voortgang wordt besproken. In de 2 jaar wachttijd tot WIA wordt er van werkgever en werknemer verwacht dat zij iedere 6 weken een evaluatiemoment plannen om de voortgang op het plan van aanpak te bespreken.

Wanneer ADO

 • Het is onduidelijk of de zieke medewerker zijn eigen of ander werk nog kan uitvoeren.
 • De re-integratie 1eof 2e spoor verloopt moeizaam zonder dat hier een duidelijke reden voor is te benoemen.
 • Het doel van de interne of externe re-integratie is niet duidelijk.
 • Er moet onderzocht worden of de werkplek van de medewerker nog passend is.
 • De loonwaarde van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker moet worden vastgesteld.
 • Je bent het niet eens met UWV en wilt laten toetsen of de verplichte re-integratie wel haalbaar is.
 • Je wilt graag advies over complexe verzuimgevallen

Wet Verbetering Poortwachter

Deze wet heeft tot doel de toestroom in de invaliditeitsuitkering (WAO, later WIA) te beperken. In de wet worden verplichtingen beschreven voor werkgever en werknemer en worden sporen benoemd om te pogen weer aan het werk te gaan.

WGA

Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA maakt met de IVA onderdeel uit van de Wet WIA.

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De focus gaat op wat iemand nog wèl kan doen om een eigen inkomen te genereren. De WIA is de opvolger van de WAO: Wet op Arbeid Ongeschiktheid, waar het accent juist lag op wat er níet meer kon.

WIA-aanvraag

Het geheel van documenten dat een werknemer indient bij het UWV om voor een WIA-uitkering in aanmerking te kunnen komen.

Ziektewet

Een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers waarbij er geen loondoorbetalingsplicht is van een werkgever, recht hebben op een uitkering.